Vild med Vand - projektbeskrivelse

Projektets ide

Vi vil med dette projekt åbne sejlklubber og havne op for danskere med en maritim drøm i maven. Vi vil med det gode værtskab, stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet. Vi vil give oplevelser, også selvom man ikke ejer båd, sejlertøj eller redningsvest.

Projektets baggrund

Lystbådehavne og sejlklubberne tilbyder befolkningen i kystbyer og opland et rekreativt rum til fritiden. Her kan man passe sin båd, holde en pause på farten, nyde udsigten, drømme om oplevelser eller kærester, gøre klar til sejlads, lege, spise en is. Stemningen på havnen er præget af ro og langsomt tempo. Her er et behageligt frirum til at lade op til en travl hverdag.

Men frirummet er blevet for stille: Lystbådehavne og sejlklubber er overalt i Danmark udfor- dret på et stigende antal ledige bådpladser og både, der forfalder på land. Lystbådehavne i FLID og sejlklubberne i Dansk Sejlunion oplever generelt et fald i medlemstal, og en høj gen- nemsnitsalder på 60-65 år, der stiger år for år.

1

Ikke desto mindre viser en Gallup-undersøgelse, at danskerne er vilde med vand og drømmer om oplevelser på havet. 1 mio. danskere siger, at de gerne vil dyrke en fritidsinteresse knyttet til havet, hvis de fik muligheden.

Vi anerkender, at man udefra kan opleve havne og sejlklubber som et lukket miljø: dyr, indfor- stået sprog og handlinger, elitært. Når man kommer som gæst på havnen, oplever man en plads, et rum uden et tydeligt velkomstpunkt. Man ser som gæst nok skiltet til isboden, men bliver sjældent hjulpet videre ud til havnens øvrige muligheder. Man kan som gæst se og be- tragte bådene, men sjældent har man muligheden for at komme ud på vandet. Må man som gæst bruge bænkene og grillen? Tæt på, og så alligevel ikke. Isen giver i det mindste en sød fornemmelse, men den ægte vare fik man ikke. Havne og sejlklubber trænger generelt til et kærligt og bestemt skub i retning af mere åbenhed. Det er i egen interesse og for overlevelse.

Markante dele af sejlsporten og lystbådehavnene har erkendt, at handling er nødvendig. Man er klar til at tage udfordringen op, gå danskerne i møde og byde velkommen på havnen. For- eningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion er på den baggrund gået i samarbej- de om projektet: ”Vild med Vand”- Velkommen på havnen!

Projektets formål

Projektets formål er at skabe oplevelser på vandet for et bredt udsnit af den danske befolk- ning. Projektet mobiliserer lokale kræfter til at skabe fundamentet for aktivitet og oplevelse. Projektet skaber glæde ved at realisere havnens og havets potentiale som rekreativt område.

Oplevelse gennem aktivitet: Projektet skal give lokalbefolkningen oplevelser på havnen og vandet og lyst til at komme igen. Der skal være en årlig begivenhed, regelmæssige åbne akti- viteter og tydelig kommunikation om mulighederne på havnen.

Skabe fundamentet for lokal forandring: Projektet skal udvikle fundamentet for, at havnen byder velkommen til lokalbefolkningen og tilbyder aktiviteter og oplevelser. Projektet skal i hver havn samle en gruppe af mennesker på havnen (fra sejlklub, andre foreninger og hav- nens drift) til at blive den drivende lokale kraft i forandringen på havnen. Projektet skal styrke kompetencerne hos denne gruppe af forandrings-agenter om aktivitetsudvikling, kulturel for- andring, værtsskab, markedsføring og kommunikation.

Projektets målgrupper

Det samlede projekt retter sig mod alle i Danmark, som har lyst eller kunne få lyst til at få en oplevelse på havnen eller på vandet (den maritime drøm).

Inden for denne ramme afgrænser hver havn sin(e) målgruppe. Havnen skal tage stilling, hvem man vil udvikle og tilbyde aktiviteter til. Det kunne være:

Børn 6-15 år, deres forældre og institution – nysgerrige efter vandet

Unge 16-20 år – bor hjemme, er i ungdomsuddannelse og søger action

Unge voksne 21-30 år – er flyttet til byen og søger aktivitet og fællesskab

Voksne 30+ med familie eller alene, som vil opleve vandet uden først at købe båd

2

Voksne 30+ som tidligere har sejlet og som savner oplevelserne på vandet

Voksne 65+ som efter endt arbejdsliv, har tid og energi til aktiviteter på vandet

Projektets målgruppe for at skabe fundamentet for aktivitet er:

Havnens aktører (personer fra havnens driftsorganisation, sejlklubber og andre vand- sportsgrene og virksomheder). Lokale ildsjæle som er kendetegnede ved at have en stærk vilje til at skabe forandring.

Lokale projektdeltagere/-ressourcer

Projektet retter sig primært mod de 224 lystbådehavne, der er organiseret i Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og de 269 sejlklubber i Dansk Sejlunion. Dertil kommer inddragelse af øvrig sejlsport, roning, kano, kajak og andre foreninger med tilbud om aktivitet på vandet. Via medlemmerne har vi berøring med ca. 100.000 mennesker.

Projektdeltagerne er de mennesker på havnen, som har engageret sig frivilligt i foreninger el- ler som er ansat i havnens drift. Disse er en helt afgørende ressource til at skabe forandringen, byde velkommen og invitere til aktivitet på vandet.

Det realistiske deltagerantal i løbet af projektperioden på 3½ år er 100 par af havne og sejl- klubber. Alle typer havne (marinaer, småhavne med fiskeri, bådelaug) og størrelser er vel- komne for at opnå en mangfoldighed i projektet.

Havnen, afgrænsning

En havn er et anlæg ved en kyst, hvor fartøjer lægger til og sejler ud fra. ”Havnen” beskriver i denne projektbeskrivelse en lystbådehavn med dets areal, faciliteter, både, virksomheder, for- eninger og mennesker. Lystbådehavne drives på almennyttigt, not-for-profit basis og er såle- des som udgangspunkt et sted med offentlig adgang for alle i samfundet.

En havn har altid flere aktører, fx sejlklub, kano-kajak, roklub, havnen, virksomheder. De pri- mære aktører i projektet vil være repræsentanter fra havnens driftsorganisation og fra sejl- klubben. Projektet stiller krav om at der etableres et bredt samarbejde med inddragelse af alle havnens aktører i såkaldte ”Vild med Vand”-udvalg.

Projektet som helhed

Projektet skaber aktivitet og oplevelser ved og på vandet for et bredt udsnit af befolkningen. Projektet består af følgende dele:

”Havnens Dag” (1.1): Den store årlige begivenhed på havnen, som med fest og farver viser mulighederne for at komme på vandet.

3

Aktivitet hele året (1.2): Regelmæssige tilbud til lokalbefolkningen om aktiviteter, der giver oplevelse på vandet

National kampagne (1.3): ”Vild med Vand”-, Velkommen på havnen- nationalkampagne kombineret med lokale kampagner, som markedsfører muligheden for oplevelser.

Fundamentet for aktivitet (2.1): Projektet vil aktivere de lokale kræfter i Vild med Vand-udvalg, som er parate til at gå forrest og byde velkommen på havnen. Projektet vil gennem kompetenceudvikling af disse forandrings-agenter skabe et solidt fundament for, at havnen kan tilbyde aktiviteter for lokalbefolkningen. De lokale forandrings- agenter bliver drivkraften, som skal skabe den lokale forskel og varig værdi.

Projektets succeskriterier

Projektets overordnede succeskriterier er beskrevet nedenfor:

”Havnens Dag” bliver i 2016 gennemført i 40 havne, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hvert arrangement omfatter 3-4 tilbud om maritime aktiviteter. Det samlede del- tagerantal udvikler sig til i 2018 at udgøre 200.000 personer.

”Vild med Vand aktivitet hele året” bliver i 2015 gennemført i 20 havne, 40 havne i

2016, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hver måned tilbyder havnen mindst 1 ak- tivitet for lokalbefolkningen. Det samlede deltagerantal udvikler sig til i alt at udgøre knap 17.000 personer.

Kampagnen ”Velkommen på havnen” engagerer og aktiverer potentielle sejlere og gør det nemt og overskueligt for dem at komme i gang med at udleve den maritime drøm. Kampagnen markedsfører samtidig ”Havnens Dag” og ”Vild med Vand” aktiviteter og bidrager til at nå mål for deltagere.

”Fundamentet” for aktivitet, udvikling og kontinuitet skal sikre, at hver ”Vild med Vand” havn samler en gruppe engagerede mennesker: ”Forandrings-agenter” i et ”Vild med Vand” udvalg, som leder det lokale ”Vild med Vand-”projekt. Lokale forandringsagenter udvikler på 2 årlige workshops deres kompetencer i visionsledelse, det gode værtsskab, aktivitetsudvikling og markedsføring.

Der er for projektets enkelte dele desuden fastlagt mere specifikke succeskriterier, som frem- går under hver del.

4

DEL 1

Aktivitet og oplevelse

Delprojekt 1.1

Den årlige event: ”Havnens Dag” og lokal markedsføring

”Havnens Dag” er en årlig begivenhed i juni for alle ”Vild med Vand”- havne. ”Havnens Dag” er et markant tilbud til lokalbefolkningen om at komme på vandet og få en oplevelse.

Arrangementerne kører samme dag i hele landet og retter sig mod den brede befolkning. Hav- nen byder velkommen med aktiviteter og stemning, der tiltrækker mennesker og som gør at gæsterne får lyst til at komme igen.

”Havnens Dag” og lokal markedsføring skal formidle havnens muligheder for lokalområdet og give lokalområdet lyst til at komme på havnen og deltage i de aktiviteter, som havnen i øvrigt tilbyder.

Eventen markedsføres lokalt og støttes af en national kampagne, se mere under: ”Mål og suc- ceskriterier – havnens dag”.

Indhold – ”Havnens Dag”

”Havnens Dag” skal give besøgende mulighed for oplevelser på vandet:

Ud på vandet: Man kan komme ud på vandet og prøve alt, hvad der kan flyde: sejl- og motorbåde, joller, kajakker, windsurfing, stand up paddle-boards eller tage på fisketur. Havnens foreninger står for udstyr, sikkerhed og det gode værtsskab.

Åben båd: Man kan komme ombord i havnens forskellige bådtyper, hvor ejeren byder velkommen til en kop kaffe og en snak om livet til søs. Man kan aftale at sejle sammen.

Åben havn: Man kan opleve og deltage i tilbud fra havnens foreninger, havnekontor og forretningsliv. Man bliver inspireret til at komme igen og blive del af muligheder og til- bud.

Derudover vil ”Havnens Dag” indeholde andre muligheder for oplevelser, fx:

Opvisning og aktiviteter omkring sikkerhed og livredning

Konkurrencer – f.eks. dueller i havnebassin på stand-up padle

Skattejagt for børn om udvalgte temaer.

Klap en fisk – opleve områdets fisk og dyreliv via akvarier.

Maritimt loppemarked

Brugtmarked af både, joller, kajakker og kanoer

De lokale ”Vild med Vand”-udvalg beslutter, planlægger og gennemfører aktiviteter og oplevel- ser.

5

Leverancer

Projektet vil udvikle og implementere ”Havnens Dag” som en årlig national begivenhed.

”Vild med Vand”- havnene leverer:

Den praktiske planlægning og gennemførelse af ”Havnens Dag”, som omfatter:

Tilbud om mindst 3-4 maritime aktiviteter pr. havnens dag arrangement. Markedsføring af eventen i lokalområdet

Bidrage til national markedsføring af ”Havnens Dag” på ”Vild med Vand”- kampagne- hjemmesiden, (se mere om hjemmesiden under Kampagen: ”Velkommen på havnene – del 1.2”).

Projektsekretariatet leverer:

Inspiration, materialer og hjælp til ”Vild med Vand”- havnene samt national markedsføring og PR-arbejde, herunder:

Idelister, beskrivelser og vejledninger til ”Vild med Vand”- havne, der kan understøtte deres planlægning og gennemførelse af et ”Havnens Dag”- arrangement og en virk- ningsfuld lokal kampagne for eventen og for de regelmæssige tilbud resten af året.

Vidensdeling og lokal kapacitetsopbygning dels ved kompetence-workshops, dels ved etablering af en fælles vidensbase på ”Vild med Vand”-sitet

Rådgivning og vejledning via projektsekretariatet gennem mail, telefonisk kontakt og direkte møder

National markedsføring af ”Havnens Dag” via annoncer i dagspressen og hjemmesider samt presse- og mediearbejde for at skabe kendskab til eventen.

Mål og succeskriterier – ”Havnens Dag”

At ”Havnens Dag” på nationalt plan bliver markedsført overfor danskerne via kampag- nehjemmesiden, annoncer i udvalgte ugeblade/dagblade/magasiner og via online mar- kedsføring på strategisk udvalgte sites (eks. vedr. sport og motion).

At ”Havnens Dag” opnår omtale i både trykte og elektroniske landsdækkende samt lo- kale medier via projektsekretariatets presse- og mediearbejde. Der forventes følgende omtale:

o 1 indslag i 1 landsdækkende tv-station

o 1 regionalt indslag pr. år i 3 regioner.

o Omtale i 2-3 landsdækkende aviser (eks. Politikkens Lørdagsliv) pr. år

oOmtale i 90 % af de lokalaviser og regionalaviser, der geografisk dækker de om- råder, hvor ”Vild med Vand”- havnene er lokaliseret (digitalt eller trykt).

Havnedeltagelse:

6

o40 havne i år 2016 arrangerer ”Havnens Dag”. Hver havn bidrager netto med økonomi1.

o80 havne i år 2017 arrangerer ”Havnens Dag”. Hver havn bidrager netto med økonomi.

o100 havne i år 2018 arrangerer ”Havnens Dag”. Hver havn bidrager netto med økonomi.

Besøgstal: Hver ”Havnens Dag” arrangement besøges af i gennemsnit:

o1.000 mennesker i år 2016

o 1.500 mennesker i år 2017

o 2.000 mennesker i år 20182

Ovenstående indebærer en forventet samlet indsats på følgende:

År

Antal hav-

Antal besø-

 

ne

gende

 

 

 

2015

0

 

 

 

 

2016

40

40.000

 

 

 

2017

80

120.000

 

 

 

2018

100

200.000

 

 

 

I alt

 

360.000

 

 

 

Tabel 1.1 Forventet tilslutning til ”Havnens Dag”.

1Nettoudgiften er de udgifter som havnens ”Vild med Vand”- aktører samlet set forventes at anvende for at gennem- føre arrangementet og dækker f.eks. udgifter til: Telte, boder, evt. toiletvogne, leje af højtaleranlæg, tilrigning af strøm, mad og drikkevarer fratrukket indtægter fra f.eks. salg af mad og drikke.

2Et par havne, der har gennemført et Åben Havn arrangement eller lign., har haft besøg af 5000 mennesker på en enkelt dag. Der var dog tale om større bynære havne, hvorfor forventningen til det gennemsnitlige antal besøgende i projektet er sat væsentligt lavere.

7

Delprojekt 1.2

Regelmæssige ”Vild med vand”-aktiviteter

Havnen skal i løbet af projektet udvikle sig til, at den også i dagligdagen byder velkommen med aktiviteter og oplevelser. Gæster bliver involveret og inspireret til igen at søge havnen og dens mennesker.

Havnen har en række muligheder for at udvikle helt nye aktiviteter eller tilpasse eksisterende aktiviteter til lokale målgrupper. Aktiviteterne og måden, som havnen leder gæster hen til ak- tiviteterne skal være åben og indbydende. Når man kommer ned på havnen, skal man ikke være i tvivl om, hvor og hvornår man i denne ”Vild med Vand”-havn kan få en oplevelse på vandet.

Aktiviteterne skal være regelmæssige, og tilbydes mindst 1 gang om måneden året rundt og have mindst 1 times varighed. Aktiviteterne vil være målrettet et nyt publikum, idet ”Vild med Vand”-havne hver måned byder velkommen til 5 nye mennesker.

Projektet stiller idekatalog, koncept for forretningsudvikling og markedsføring til rådighed. Pro- jektet opretter desuden en pulje, som kan give tilskud til aktivitetsudvikling i ”Vild med Vand”- havne.

Arrangøren af aktiviteten sørger for udstyr, sikkerhed og det gode værtsskab.

Velkommen på vandet - aktiviteterne kan f.eks. være:

Sejlere med båd står onsdag kl. 17.00 klar ved den store bro til at tage gæster om bord til en kapsejlads eller en tur i nærområdet.

Sejlerskolen giver lørdag kl. 13.00 intro-time på vandet om sejlklubbens kursustilbud.

Kanoer, kajakker, stand up paddle boards og windsurf er torsdag kl. 18.00 gjort klar til leg med voksne og børn

Vinterbadning søndag kl. 8.00

Efterårs- og vinterløb med varmt bad og kakao i sejlklubben tirsdag og torsdag kl. 19.00

Børs for delebåd den sidste mandag i måneden kl. 18.30 skaber nye kontakter og deler omkostninger

Foredrag onsdag i februar om Eriks sejltur over Atlanten til Caribien. Rum og drømme om langtur

Naturvejleder deler hver dag i juli måned kl. 10.00 ud af sin viden om områdets flora, fauna og fiskeliv

Krabbevædeløb søndag formiddag og kåring af månedens hurtigste krabbeknægt/-tøs

Crossfit søndag kl. 10.00 på land og vand i maritime fitnessbaner

Skøjteløb langs kysten næste lørdag i januar fordi, nu har det frosset længe nok

Mulighederne er mange, hvis man ser dem. Når man har prøvet nogle gange, så bliver man dygtig til at lave de næste arrangementer. Man kan samarbejde med andre lokale foreninger. Det er op til de lokale ”Vild med Vand”- udvalg at beslutte, planlægge og gennemføre aktivite- terne. Projektsekretariatet leverer inspiration, råd, vejledning og sparring til udvikling og drift af aktiviteter samt kommunikation og markedsføring af aktiviteterne.

8

Leverancer

Vi vil i projektet samle havnen om at udvikle en attraktiv portefølje af regelmæssige aktivite- ter, der er tilgængelige for lokalbefolkningen og som byder velkommen på vandet.

”Vild med Vand”-havnene leverer:

Udvikling og drift af regelmæssige ”Vild med Vand”-aktiviteter. ”Vild med Vand” afhol- der udgifter og beholder eventuelle indtægter.

Markedsføring af aktiviteter i lokalområdet.

Beskrivelse af deres erfaringer videre til andre ”Vild med Vand”-havne

Projektsekretariatet leverer:

Vidensbase af gode ideer og erfaringer med Vild med vand aktiviteter. Indhold af vi- densbasen bliver formidlet til ”Vild med Vand”-havnene ved regionale workshops, hjemmeside og nyhedsbreve.

Koncepter til ”Vild med Vand”-havne om aktivitetsudvikling og fundraising

o Hvordan mobilisere vi kræfter på havnen til aktivitetsudvikling og –drift, o Hvordan udvikler vi helt nye aktiviteter,

o Hvordan tilpasser vi eksisterende aktiviteter,

o Skabelon til forretningsmodel for aktiviteterne (omkostninger vs. udbytte) o Hvordan går vi fra udvikling til drift af aktiviteter

oHvad er mulighederne for fundraising.

Råd og vejledning: Projektsekretariatet yder råd, vejledning og inspiration via telefon mail og møder med de enkelte ”Vild med Vand”- havne.

9

Aktivitetspulje til ”Vild med Vand”- havne. Man kan søge tilskud til udvikling af aktivite- ter. Puljen er på 500.000 kr. pr. år og man kan som udgangspunkt få tilskud i størrel- sesordenen 10.000 kr.

Mål og succeskriterier for regelmæssige ”Vild med Vand”-aktiviteter

Hver ”Vild med Vand”- havn tilbyder mindst 1 ny regelmæssig maritim aktivitet pr. år, som inddrager lokalområdet, og som understøtter havnens udvikling til at blive et at- traktivt og levende miljø. Der deltager mindst 10 personer i disse regelmæssige aktivi- teter eks. sejladsundervisning (kajak, ro, sejl/motor m.m.).

Hver ”Vild med Vand”-havn har hver måned mindst 1 tilbud af mindst 1 times varighed, som retter sig mod lokalbefolkningen (12 tilbud om året). I de månedlige aktiviteter kommer der i gennemsnit 5 nye mennesker hver måned (60 nye mennesker på et år).

Etablering af en webbaseret vidensbase over aktiviteter, som løbende udbygges i pro- jektperioden, så den rummer erfaringer og eksempler fra ”Vild med Vand”- havnene.

År

Antal hav-

Antal del-

 

ne

tagere

 

 

(lokalbe-

 

 

folkning)

 

 

 

2015

20

1.400

 

 

 

2016

40

2.800

 

 

 

2017

80

5.600

 

 

 

2018

100

7.000

 

 

 

I alt

 

16.800

 

 

 

Tabel 1.2 Forventet tilslutning til regelmæssige og månedlige ”Vild med Vand”-aktiviteter

Delprojekt 1.3

Kampagnen: Velkommen på havnen

I samspil med projektelementerne: ”Det gode værtsskab” og ”Havnens Dag” gennemfører pro- jektet en kampagne med udgangspunkt i havnen som medieplatform.

Kampagnen har omdrejningspunkt i den målgruppe, der allerede går med tanken om at inve- stere i sejlerlivet, men som måske synes, det kan forekomme uoverskueligt (tid, kroner, kom- petencer) at komme i gang.

Kampagnen skal derfor klart og tydeligt illustrere, hvor nemt det er at komme i gang med ak- tiviteter på vandet.

Kampagnekonceptet bygger på indsigten om, at drømmen om sejlerlivet ofte udleves på hav- nen med en isvaffel i hånden, når man går på molen. Vi ønsker, at kampagnen visuelt skal styrke målgruppen i deres maritime drøm supporteret af budskabet om, at drømmens realise- ring ikke er langt væk.

10

Der tænkes i et ensartet lækkert grafisk udtryk, som går igen på alle kampagnes materialer for at skabe genkendelighed. Ligeledes tænkes der i at anvende mange og flotte billeder som kan være med til at sælge drømmen.

Indhold – Kampagnen: Velkommen på havnen

Kampagnen skal:

aktivere og engagere potentielle sejlere/bådejere m.fl. i at tage skridtet videre mod de handlinger og tiltag, der skal til for at realisere drømmen.

gøre det nemt og overskueligt at komme i gang for alle dem, der drømmer om en til- værelse som sejler.

Visuelt understøtte budskabet om at blive budt velkommen på havnen.

De gennemgående temaer i kampagnen vil være:

Velkommen til havnen

Sådan kommer du i gang

Leverancer:

”Vild med Vand”-havnene leverer:

En lokal indsats i forhold til:

Opsætte plakater, mærker, bannere, brochureholdere på havnen.

Understøtte kampagnens budskab ved at byde velkommen og varetage det ”Det gode værtsskab”, se mere herom i ”DEL 2 - Fundament for aktiviteter, udvikling og kontinui- tet”.

Projektsekretariat leverer:

En national kampagne i form af website og kampagnematerialer, der gør det nemt og oversku- eligt at komme i gang for alle, der drømmer om maritime oplevelser. Kampagnen består af:

Et skilt/banner ved nedkørslen til havnen – ”Velkommen på havnen – drømmen er tættere på, end du tror”.

11

Eksempel lavet i fotoshop af muligt skilt / banner ved nedkørslen til havne, der skal væ- re med til at understøtte åbenhed og imødekommenhed.

Folder – ”Velkommen på havnen - Sådan kommer du i gang”

Folder bliver uddelt på havnene, ved klubhuse, restauranter, ishuse m.m. Indeholder korte beskrivelser, som besvarer de umiddelbare spørgsmål, der trænger sig på hos folk, der overvejer at blive sejler/bådejer/kajakroer/surfer/jolleejer m.m., herunder få alle fordommene vendt og nedbrudt:

o Hvor og hvordan lærer man at sejle / ro / surfe? o Hvad koster det at sejle?

o Hvad tager det af tid?

o Kan man dele / leje en båd / jolle / kajak og hvordan?

Plakat, klistermærker til bænke og broer der opsættes på havnene

Samme budskab / slogans som i folderen. QR-kode samt henvisning til hjemmeside.

Kampagnehjemmeside

Folderen og øvrige kampagnematerialer henviser til en kampagnehjemmeside, der dels samler relevant information og links, dels indeholder mere specifik information om for- holdene lokalt. Kampagnehjemmesiden skal samtidig bruges til at formidle den årlige Havnens dag event herunder specifikke oplysninger om arrangementet i de enkelte

”Vild med vand”-havne. Endelig skal siden indeholde et ”intranet” for Vild med vand havnene med den vidensbase, der opbygges gennem projektet.

12

Hjælp til ”Vild med Vand”-havnene i forhold til at placere og anvende kampagne- materialer virkningsfuldt på havnen i form rådgivning samt checklister med gode råd.

Succeskriterier og mål:

Kampagnematerialer er produceret og distribueret til ”Vild med Vand”-havnene inden 1. marts 2016 (40 havne forventes på dette tidspunkt at indgå i projektet som ”Vild med Vand”- havn)

”Vild med Vand”- havnene opsætter materialerne inden 15. april 2016

Levering af kampagnematerialer leveret til øvrige ”Vild med Vand”-havne senest 1 må- ned efter, at de har meldt sig til projektet

”Vild med Vand”-havnene har altid et lager af foldere og plakater

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over forventet tilslutning til kampagnen og esti- meret tidsforbrug til opsætning af kampagnematerialerne.

År

Antal kampag-

 

nepakker

 

 

 

 

2015

0

 

 

2016

40

 

 

2017

80

 

 

2018

100

 

 

I alt

 

 

 

Tabel 1.3 Forventet tilslutning til ”Kampagnen”

13

DEL 2

Skabe fundamentet for aktiviteter, udvikling og kon- tinuitet

Denne del af projektet skal skabe fundamentet til den lokale forandring. Denne del af projektet retter sig mod lokale ildsjæle, som gennem kompetenceudvikling skaber en ”Vild med Vand”- havn, som byder velkommen med aktiviteter og oplevelser.

Projektet vil samle mennesker med vilje til forandring til at være den lokale drivkraft. Projektet vil styrke kompetencerne hos lokale forandrings-agenter til at:

Formulere ”Vild med Vand”- drømmen for egen havn

Udvikle åbne aktiviteter, som giver lokalbefolkningen oplevelser på vandet

Sætte rammen for det gode værtskab

Kende sin målgruppe og markedsføre muligheder

Samle ”Vild med Vand”- udvalg, der sikre kontinuitet og varig værdi

Kompetenceudviklingen de lokale ”Vild med Vand”- havne sker gennem deltagelse hvert år i to ”Vild med Vand”- kompetencespring - workshops af en dags varighed. Workshops bliver af- holdt regionalt med ca. 100 deltagere hvert sted. Derudover tilbyder projektsekretariatet råd- givning af ”Vild med Vand”- havne. Projektet vil med sociale medier, website og nyhedsbreve formidle inspiration og alt det materiale, som projektets fundament kræver.

Projektet tilbyder et udviklingsforløb, hvor projektdeltagernes (de lokale forandrings-agenter) bevidsthed, motivation og kompetencer bliver styrket til at tage fat i den lokale forandring.

Projektet vil involvere nye lokale kræfter i projektet og ikke nødvendigvis trække på ”de gamle bestyrelsesmedlemmer”. Vi vil inddrage bestyrelserne, og vi vil inspirere til at inddrage nye kræfter i projektet.

Formulere ”Vild med Vand”- drømmen

Vi byder velkommen, når vi er stolte og oplever, at vi har muligheder at byde på. ”Vild med Vand”- havne har derfor drøm, passion og ambitioner. ”Vild med Vand”- havne har mennesker med vilje til forandring, der kan begejstre hinanden og give hinanden energi til at tage fat i forandringen. Drømmen for ”Vild med Vand”- havnen bliver pejlemærke for havnens udvikling af aktiviteter, der byder velkommen til lokalbefolkningen.

Leverancer:

Projektsekretariatet vil udfordre og støtte ”Vild med Vand”- havne til at formulere drøm og vision.

”Vild med Vand”- havne skal selv formulere, hvad man brænder for (hvorfor er man en havn?), havnens drøm (hvor vil man gerne hen?) og havnens målgrupper (hvem vil man skabe værdi for/sammen med?)

14

Udvikle aktiviteter

Drømmen om liv i havne og aktiviteter på vandet, som er åbne for enhver, der har lyst – uan- set om man ejer en båd eller en redningsvest. ”Vild med Vand”- havne skal udvikle aktiviteter, som er nemt tilgængelige, sikre og som rummer oplevelser.

Leverancer:

Projektsekretariatet vil til ”Vild med Vand”- havne levere koncept for forretningsudvik- ling, test af proto-type og ressourceforbrug og model for overgang fra udvikling til drift.

”Vild med Vand”- havne skal anvende koncepter for forretningsudvikling i forhold til eget projekt.

Det gode værtskab

Vi har som enkeltpersoner i eget hjem vores egne idealer om det gode værtsskab. Det kræver en ekstra indsats at formulere idealet for værtsskab i et fællesskab. ”Vild med Vand”- havne skal sætte en klar ramme for godt værtsskab. Alle på havnen skal have ejerskab til den fælles

15

ramme for det gode værtsskab. Alle har en konkret opgave med at byde velkommen til gæster på havnen.

Leverancer:

Projektsekretariatet vil tilbyde uddannelse til ”Vild med vand”-havnene i forhold til at varetage det gode værtsskab (ved workshops)

Projektsekretariatet vil formidle professionelle krav til det gode værtsskab og facilitere havnen til at formulere sine egne principper for godt værtsskab. Projektsekretariatet vil anvise en proces til at lede kulturforandringen på havnen: fx konkret udmøntning af principper og dialog om forståelsen af det gode værtsskab og håndtering af uenighed.

”Vild med Vand”- havne skal formulere egne principper for godt værtsskab og lægge en plan for konkret udmøntning.

Kend målgruppen

Aktiviteterne på havnen skal være åbne og give mening for de målgrupper, som ”Vild med Vand”- havnen ønsker at tiltrække. Børn, unge og voksne stiller forskellige krav til en aktivitet. En forståelse af havnens målgrupper er nødvendig for at skabe aktiviteter, som er attraktive i brugerens forståelse.

Leverance:

Projektet vil formidle professionelle metoder til at afdække og vælge sin målgruppe.

”Vild med Vand”-havnene skal beskrive målgruppens behov og efterspørgsel og omsæt- te deres viden til mulige tilbud på havnen.

Samle havnen og sikre kontinuitet samt varig værdi

Projektet vil samle repræsentanter fra de lokale aktører på havnen, fx sejlklub, kano-kajak, roklub, havnen og virksomheder i ”Vild med Vand”- udvalg. Udvalgenes opgave er at være den lokale drivkraft i ”Vild med Vand”- projektet og direkte samarbejdspartner med det nationale projektsekretariat. ”Vild med Vand”- udvalg får ansvaret for at omsætte de udviklede tiltag til almindelig drift på havnen og dermed sikre en varig værdi af projektet.

Mål og succeskriterier - Fundamentet for aktivitet

Hvert ”Vild med Vand” udvalg samler 5-10 mennesker i et ”Vild med Vand”-udvalg, som bliver styregruppe for det lokale ”Vild med Vand”-projekt.

Hvert ”Vild med Vand”-udvalg sender hvert år deltagere til 2 kompetenceworkshops

Hvert ”Vild med Vand”-udvalg indgår i et netværk af ”Vild med Vand”-havne og bidra- ger med deres erfaringer til den fælles opbygning af viden

Projektsekretariatet afholder hvert år 2 kompetenceworkshops pr. region, som omfatter visionsledelse, godt værtsskab, aktivitetsudvikling og markedsføring.

16

År

Antal hav-

Antal personer enga-

 

ne

geret pr. havn i ”Vild

 

 

med Vand”- udvalg

 

 

 

2015

40

5-10

 

 

 

2016

80

5-10

 

 

 

2017

100

5-10

 

 

 

2018

100

5-10

 

 

 

Tabel 2.1 Oversigt over forventet tilslutning– Fundamentet

Virkemidler i projektet

Projektet skaber værdi ved at befolkningen får oplevelser på vandet. En forudsætning for dette er, at havnen åbner sig op for lokalbefolkningen og byder velkommen med aktiviteter og godt værtsskab.

Den lokale forandring bliver skabt i et udviklingsforløb, hvor projektdeltagernes bevidsthed, motivation og kompetence bliver udviklet til at udbyde værtsskab og attraktive aktiviteter. Projektets vision er at involvere nye lokale kræfter og ikke nødvendigvis trække på ”de gamle bestyrelsesmedlemmer”. Både Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har viljen og evnen til at yde et stort bidrag til at give denne udvikling et positiv skub.

17

Vi vil i projektet anvende forskellige metoder til i projektet at sprede budskaber og informati- on, rådgive, udvikle kompetencer, skabe dialog og begejstring blandt projektdeltagerne:

Workshops. Vi samler projektdeltagerne til større regionale workshops for at formidle fælles budskaber, skabe kompetenceudvikling og uddannelse, styrke samhørighed i projektet og skabe begejstring. Effekt af 1 workshop er ca 1:50 projektdeltagere.

Information: Vi giver med nyhedsbreve og web-site projektdeltagerne adgang til nød- vendig information og videndeling. Effekt 1:100 projektdeltagere.

Dialog: Vi giver projektdeltagerne mulighed for dialog og erfaringsudveksling. Sociale medier og virtuelle netværk, effekt 1:100 og klassiske netværk, effekt 1:5

Rådgivning: Vi tilbyder rådgivning til projektdeltagerne gennem telefon, mail eller mø- de. Effekt 1:1

Projektets faser

Der er blandt havne og sejlklubber en generel forståelse af behovet for handling. Udgangs- punktet er imidlertid forskelligt: Nogle havne er godt i gang med forandringen. Andre havne vil gerne i gang, men de har ikke de nødvendige kompetencer og ressourcer, mens en gruppe havne ikke oplever situationen særlig alvorlig.

Projektet vil udnytte, at en del havne allerede er i bevægelse med klar holdning og handling. Projektets første faser vil involvere de havne, som i dag vil og i nogen grad allerede kan. Vi samler de første havne til større regionale møder, hvor projektets muligheder bliver præsente- ret. Denne gruppe af frontløbere vil med succeser vise projektets fordele og vil engagere andre havne ind i projektet. Projektet skal løbe en bølge af bevægelse i gang, som vil rulle sig større og brede sig ud.

Projektet løber over 3½ år og hvert år er en fase, som omfatter forberedelse, udførelse, foran- kring og evaluering.

Projektorganisation

FLID og Dansk Sejlunion gennemfører projektet i et partnerskab. Projektet bliver etableret og drevet med klar beskrivelse af fx projektets/delprojektets mål, leverancer, rammer for hand- ling, succeskriterier, referenceforhold og håndtering af projektets risici samt faseovergange.

En styregruppe på fire personer er etableret. Styregruppen er sammensat af to personer fra Dansk Sejlunion og to personer fra FLID. Styregruppen har det overordnede ansvar for projek- tets indhold og overordnede økonomi. Styregruppen arbejder efter et mandat, som er udstuk- ket af bestyrelserne for hhv. FLID og Dansk Sejlunion.

Styregruppen ansætter en projektleder og en projektkonsulent som fast bemanding og udgør tilsammen projektsekretariatet. Projektsekretariatet er forudsætningen for at drive hele pro- jektet ”Vild med Vand”- Velkommen på havnen” og får som hovedopgave at sikre fremdrift, leverancer og koordinering i projektet samt at understøtte den lokale forandring.

Projektlederen får ansvaret for projektets konkrete gennemførelse og økonomistyring.

18

Projektet etablerer desuden et rådgivende udvalg, som skal formidle brugernes synspunkter ind i projektet. Det rådgivende udvalg er sammensat af repræsentanter fra ”Vild med Vand”- Havne. Det rådgivende udvalg refererer til projektlederen.

”Vild med Vand”- havnene etablerer et samarbejdsudvalg (”Vild med Vand”- udvalg), som bringer havnens parter sammen i ledelsen af det lokale udviklingsprojekt. Havnene bidrager med en betydelig mængde timer af frivillige på havnene og i sejlklubberne. Havnene / klub- berne finansierer desuden selv aktiviteterne (dog mulighed for at søge tilskud via projektets aktivitetspulje) og ”Havnens Dag”.

 

 

 

 

Rådgivende

 

 

 

 

 

 

udvalg

 

 

Styregruppe

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Sejlunion / FLID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Havnens Dag”

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

Projektsekretariat

 

 

 

Regelmæssige aktiviteter

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

Projektleder /- medarbejder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

medarbejder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

Kampagnen Velkommen

 

Økonomi og aktivitetsstyring

 

 

 

 

 

 

 

 

på havnen

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

Fundament for aktivitet

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

 

”Vild med Vand”- udvalg

 

 

 

 

og udvikling

 

”Vild med Vand”- Havn – partnerskab og ydelser

Projektsekretariatet giver Vild med Vand-havne:

Fuld adgang til projektets ”værktøjskasse” og vidensbank (idelister, vejledninger, inspi- rationsmateriale m.m.)

Uddannelse og kompetenceudvikling bl.a. via regionale seminarer (bl.a. godt værtsskab).

Rådgivning og vejledning via projektsekretariatet

Overordnet national markedsføring af ”Havnens Dag” via annoncer og hjemmeside samt presse- og mediearbejde for at skabe kendskab til eventen på alle ”Vild med

Vand-havnene”.

Mulighed for at søge midler i projektets aktivitetspulje. Vild med Vand – havne kan sø- ge tilskud til udvikling af aktiviteter rettet mod lokalbefolkningen.

Kampagnematerialer. Kampagnen: ”Velkommen på havnen”, skal gøre det nemt og overskueligt at komme i gang for alle, der drømmer om maritime oplevelser. Kampag-

19

nen består bl.a. af skilt/banner til montering ved nedkørslen til havnen, plakat, klister- mærker (til bænke og broer), kampagnehjemmeside.

Eksponering på Vild med Vand-kampagnens hjemmeside.

Mulighed for at anvende ”Vild med Vand” logoet på havnens egen hjemmeside og til brug i markedsføringen af bl.a. ”Havnens Dag”. (Kun havne der af projektet er udnævnt som ”Vild med Vand”-havne, har ret til at anvende logoet).

Som modydelse vil vi som ”Vild med Vand”-havn:

Etablere et ”Vild med Vand”- udvalg” som beskrevet i afsnittet ”Samle havnen” (i ved- hæftede projektbeskrivelse).

Formulere havnens ambition og en udviklingsplan for havnen.

Tilbyde 1-2 regelmæssige maritime aktiviteter, som inddrager lokalområdet, og som understøtter havnens udvikling til at blive et attraktivt og levende miljø (se mere i pro- jektbeskrivelsen under Delprojekt 1.2).

Medvirke i ”Havnens Dag” og ved den lejlighed tilbyde 2-4 maritime aktiviteter.

Anvende projektets kampagnematerialer (plakater, mærker, bannere, brochureholde- re) på havnen.

Understøtte kampagnen: ”Velkommen på havnens” budskab ved at byde velkommen og varetage det ”Det gode værtsskab”, se mere herom i projektbeskrivelsens ”DEL 2 - Fundament for aktiviteter, udvikling og kontinuitet”.

Deltage i seminarer og møder

Bidrage med timer samt finansierer aktiviteterne og ”Havnens Dag”.

Indgå i netværk med andre havne og dele erfaringer / være mentor for nye ”Vild med Vand”-havne.

Eksponering af Nordea-fonden

Nordea-fonden skal gennem projektet eksponeres på ”Vild med Vand”- Havnene. Fondens navn og logo vil fremgå af alt trykt materiale (Skilte ved nedkørsel til havnen, foldere, klister- mærker og plakater), samt på kampagnehjemmesiden. Det skal desuden fremgå med en kort tekst, at projektet gennemføres med støtte fra Nordea-fonden.

20